پورتال فرهنگی مذهبی قران فارسی
چهارشنبه 16 دی 1388 :: نویسنده : صفدر

بدعتهای فقهی آقای صانعی

سالیانی است که آقای یوسف صانعی فتاواری عجیب و غریبی به نام مرجعیت صادر می کند و مدعی است که این فتاوا را با همان متد حوزوی بدست آورده و لذا تصریح می کند من غیر از کتاب و سنت و غیر از صاحب جواهر و شیخ چیزی ندارم . آن چه هست مبنای فقه صاحب جواهر و شیخ است.

از این رو این جانبان جمعی از اساتید و فضلای حوزه علمیه قم برخی از فتاوای ضد اجماع و ناپخته ایشان را نقل و مخالفت آن را با دیدگاه فقیهان سترگ مخصوصا امام خمینی – قدس سره – نشان می دهیم و از وی می خواهیم از شتابزدگی در افتا بپرهیزید و در آموخته هایش بازبینی کند و اگر حکمی را نمی داند ، سکوت کند که فردا در پیشگاه صاحب دین باید پاسخگوی ابداعات خود باشد .

که چند مورد را در اینجا شرح می دهیم .

 اول – تساوی دیه زن و مرد

امام خمینی و همه فقیهان شیعه ، دیه زن را نصف مرد می دانند و بسیاری از آنها به اجماعی بودن این حکم تصریح کرده اند . همچنین فقیهان همه مذاهب اهل سنت دیه زن را نصف مرد می دانند ، مگرچند تن انگشت شمار از اهل سنت که مخالفت آنها را بهایی نیست.

در مقابل اجماع فقیهان اسلام ، آقای صانعی در نسبتی خلاف واقع ادعا می کند : منشا تفاوت دیه زن و مرد در زمان شهید بهشتی است .بهشتی در آن شرایط انقلابی این وجه اعتباری را مطرح کرد که چون مرد خرجی می دهد ، دیه وی دوبرابر دیه زن است .اصل این مطلب نادرست است ... در فقه شیعه اصلا این حرف ها و اینگونه مسائل مطرح نیست . با اعتباراتی که اشکال دارد نمی توان قانون درست کرد .

بیدین گونه آقای صانعی اجماع فقیهان شیعه را انکار نموده ، از شهید بهشتی انتقاد می کند که با اعتبارات نمی توان قانون درست کرد . در حالی که دلیل ارائه شده از سوی آن شهید از روایات گرفته شده است.

دوم : رد فاضل دیه (اضافه دیه)

امام خمینی و همه فقیهان شیعه در صورتی قصاص قاتل را در مقابل زن مقتول جایز می دانند که اولیای زن ، فاضل (زیادی) دیه قاتل را به ورثه اش بپردازند که نصف دیه مرد است و این حکم اجماعی است . در مقابل ، فقیهان اهل سنت جز اندکی از آنها رد زیادی را لازم نمی دانند .

آقای صانعی بر خلاف اجماع فقیهان شیعه و با پیروی از جمهور فقیهان اهل سنت ، رد فاضل دیه را لازم نمی داند، در حالی که صاحب جواهر می گوید : روایات مستفیض و متواتر این معنا را اثبات می کند.

سوم :متعه

آقای صانعی گفته است : مشروعیت عقد مموقت و متعه ، فی الجمله برای مواقع اضطراری همانند جنگهای طولانی ، جزو مسلمات مذهب شیعه است و همان طور که مرقوم شده مشروعیتش برای مواقع اضطرار است .

نظر آقای صانعی در منوط کردن مجوز  ازدواج موقت به وجود اضطرار همان دیدگاه قدیمی فقیهان اهل سنت است و اساسا نخستین فردی که قید اضطرار را دخیل در جواز متعه دانست ، خلیفه دوم بود که در دفاع از تحریم متعه گفت : همانا رسول خدا (ص) مته را در زمان ضرورت حلال کرد و اکنون مردم در آسایش اند.

بر خلاف آقای صانعی فقیهان شیعه اجماعا ازدواج موقت را جایز می دانند و هیچکدام آنها جواز آن را مقید به اضطرار نکرده اند

چهارم : محرمیت فرزند خوانده

وقتی درباره محرمیت فرزند خوانده با اطرافیان از آقای صانعی سوال می شود ، فتوا می دهد : فرزند خوانده گر چه فرزند اصلی نمی باشد ،‌لیکن چون اطلاع دادن و متوجه شدن او به فرزند خوانده بودن برای او حرج و مشقت ولو روحی – که معمولا چنین است- دارد ،‌از جهت محرمیت حکم فزند اصلی را دارد و همه محارم فرزند اصلی به او محرم می باشند و جزء محارمش از حیث محرمیت محسوب می شوند و در محرمیت ذکر شده ، فرقی بین نسبی ، مانند دایی و عمه و یا سببی ، مانند مادر زن  و یا مادر شوهر و غیر آنها نبوده و نیست .

فقیهان شیعه تا کنون هرجا که درباره ایجاد محرمیت یا فزرند خواندگی اظهار نظر کرده اند ، تنها به محرمیت از راه رضاع یعنی شیر دادن و ازدواج اشاره کرده اند ، از جمله خود آقای صانعی در پاسخ مقلدانش ، پیش از این تنها به همین دو راه اشاره کرده است . و دیده نشده که فقیهی برای اثبات محرمیت ،‌آن هم برای نزدیکان سببی و نسبی به قاعده نفی حرج استناد کرده باشد . از طرز استدلال آقای صانعی دانسته می شود که وی بدرستی مفاد قاعده لحرج را در نیافته است.

پنجم : ربا در قرضهای استنتاجی

آقای صانعی فتوا می دهد : اگر کسی قرض می دهد ، شرط کند که زیادتر از مقداری که می دهد بگیرد ، در صورتی که قرض استنتاجی ( تولیدی و اکتسابی ) باشد به این معنا که شخص برای گذران زندگی و تهیه نان شب خود و یا ورشکستگی و بیچارگی قرض نمی کند ، بلکه برای کسب و ساختن  خانه و امثال آنها – که برای استنتاج است- قرض می کند ، عدم حرمت قرض ربوی استنتاجی – که نه تنها باعث جلوگیری از معورف و تجارت و کسب و کار نمی شود ، بلکه برای رونق بازار و اقتصاد سالم است – خالی از قوت نیست ، هر چند احتیاط در به کار بردن حیل در این قسم ربا و زیاده مطلوب ایت ، ولی اگر قرض ربری استهلاکی باشد : یعنی برای نیاز و رفع احتیاج زندگی است ، حرام و در حکم جنگ با خداو رسول اوست و هیچ حیله ای مجوز آن نیست.

فقیهان شیعه و سنی اجماع دارند که به طور کلی اگر در قرض ،شرط شود که هنگام بازپرداخت ، مقداری به میلغ بدهی افزوده شود ، ربا و حرام است ئ تا قرن حاضر کسی در این حکم تردیدی نداشت تا این که با نفوذ اقتصاد سرمایه داری در کشورهای اسلامی برخی از عالمان اهل سنت ، مانند رشید رضا و عبد الوهاب خلاف ،‌این شبهه را مطرح کردند که آن چه اسلام تحریم کرده خصوص بهره قرضهای مصرفی و استهلاکی است و شامل بهره قرضهای تولیدی و استنتاجی نمی شود و متاسفانه آقای صانعی بدن مطالعه کافی و دقت در آیات و روایات اهل بیت در این دام افتاده و این فتوا را داده است ، حال آن که فضلای حوزه علمیه قم به خوبی به شبهات مزبور پاسخ گفته اند.

ششم : پاک بودن پوست غیر مذکی

آقای صانعی گفته است : به نظر اخیر اینجانب ، چرمها و پوستهای تهیه شده در بلاد غیر اسلامی ،‌اگر اطمینان باشد که از حیوانات مردار و میته گرفته نشده _ که معمولا امروزه مخصوصا با توجه به زیادی که به رعایت بهداشت در دنیا مطرح است ، چنین اطمینانی وجود دارد ) ، نجس نیست . زیرا آنچه که نجس است ، مردار و جیفه است نه غیر مذکی ، همچنین نماز خواندن با آنها چنان چه از حیوانات حلال گوشت باشد ، مانعی ندارد .

در فقه شیعه ، حیوان غیر مذکی ،‌میته (مرده) محسوب می شود و پوست آن نجس و نماز با آن باطل می باشد و این مطلبی است اجماعی و در روایات معصومان (ع) به همین معنا به صراحت آمده است حال چگونه آقای صانعی حکم غیر مذکی را از میته جدا می داند ، خود باید پاسخ دهد.

هفتم تشکیک در حکم ارتداد

از آقای صانعی می پرسند : آیا افراد می توانند به صورت واقعی و نه تصنعی دین خود را تغییر دهند ؟

در جواب می گوید : اگر این عمل از روی تحقیق ،‌علم و آگاهی باشد و در واقع منکر دین خود شود ( یعنی واقعا مطمئن هست دین اسلام دین درستی نیست) ، این مطلب قابل بحث است اما اگر کسی علم و آگاهی به حقانیت دین خود دارد اما باز دست به انکار آن می زند و مردم هم می دانند این عقیده واقعی او نیست ( مردم می دانند که او دین اسلام قبول داره اما اینجوری می گوید )، اینچنین کسی مستحق مجازات است

این گفته آقای صانعی که می گوید " قابل بحث است" ، زیر سوال بردن حکم اجماعی فقیهان مسلمان است ، آنان حتی در مورد کسی که یک حکم ضروری دین خود را انکار کند و تغییر دهد . قیدی که آقای صانعی به عنوان راه نجات مرتد از مجازات مطرح کرده است ، یعنی " انکار و تغییر دین از روی علم و آگاهی " ، قیدی است که با احراز آن ، همه فقیهان مسلمان حکم به مجازات فرد می کنند .

هشتم : ارث بردن کافر از مسلمان

آقای صانعی می گوید : آیا اسلام حقوقی را برای کسانی که شناسنامه اسلامی دارند قرار داده است ؟ حالا اگر کسی شناسنامه اش او را مسیحی ، یهودی ، زرتشتی و یا سایر ادیان که با اسلام دشمنی ندارند معرفی کرد آیا این گونه افراد از آن حقوق محروم می شوند ، یعنی فرد غیر مسلمان حق ندارد از مسلمان ارث ببرد؟....

ما چگونه بپذیریم مردی که شناسنامه اش اسلامی است وقتی دنیا رفت فرزندش که مسلمان نیست و دینی غیر اسلام را برگزیده و میوه جان پدر است تنها به علت اینکه شناسنامه اسلامی ندارد از ارث بردن اموال پدر محروم شود.

این گفته آقای صانعی بر خلاف اجماع مسلمانان است . شهید ثانی می گوید : مسلمانان اتفاق دارند که کفر مانع ارث می شود و کافر از مسلمان ارث نمی برد.

صاحب جواهر پس از آنکه کفر را از موانع ارث می شمرد ، می گوید : کافر ذمی و حربی و مرتد و سایر اصناف کافر از مسلمانان ارث نمی برند و در این حکم اختلافی بین مسلمانان نیست.

بنابراین از نظر این فقیهان اسلام ، این مطلب اثبات شده است که شخص مرتد از پدر مسلمان خود ارث نمی برد و آقای صانعی تحت تاثیر احساسات خود ،‌احکام خدا را به بازی گرفته است.

نهم : ازدواج مجدد

آقای صانعی گفته است : ازدواج مجدد مرد بدون اجازهی همسر اول ، خلاف شرع ، حرام و معصیت است . در صورتی که رضایت زن اول وجود نداشته باشد ، حتی اگر مرد تمکن مالی هم داشته باشد ، ازدواج مجدد وی حرام است .

 و بر این گفتار افزوده است : ازدواج مجدد بدون رضایت همسر اول ... از نظر شرعی جرم است و اگر زن اول بعد از عقد زن  دوم رضایت ندهد ، این عقد اثر حقوقی ندارد.

آقای صانعی در این مساله در این مسئله بر خلاف اجماع مسلمانان فتوا داده است . علامه حلی می گوید : فقیهان همه شهرها در همه سرزمین ها و زمان ها اتفاق دارند که برای مرد آزاد جایز است چهار زن آزاد را به عقد دائم خود در آورد .

بعضی از فقیهان در تو ضیح سخن علامه گفته اند : این صراح دارد در این که احدی از مسلمانان با جواز ازدواج با چهار زن مخالفت نکرده است .

ضمن اینکه تا بحال بین فقیهان مسلمان دیده نشده است که کسی ازدواج مجدد را مشروط به رضایت زن اول کند ، این شرط آقای صانعی بدون دلیل شرعی ، از جانب خود ابداع کرده است ، اگر چنین شرطی ملاک باشد حکم ازواح مجدد در قرآن " فانکحوا ما طاب لکم من الناساء مثنی ثلاث و رباع" تقریبا لغو است ، چون کمتر زنی است که برای ازدواج دوم شوهرش اجازه بدهد .

(البته شاید هم ایشان شرط ضمن عقد را با حکم اسلام عوضی گرفته اند)

 منبع:
http://14dar.mihanblog.comنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 15 دی 1388 :: نویسنده : صفدر
...

منبع:
http://asrentezar.mihanblog.comنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 15 دی 1388 :: نویسنده : صفدر
...

منبع:
http://asrentezar.mihanblog.comنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 15 دی 1388 :: نویسنده : صفدر
...

منبع:
http://asrentezar.mihanblog.comنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 15 دی 1388 :: نویسنده : صفدر

" رابطه وضو و ساختمان مغز"

یکی از شاخه های دانش نوین پزشکی، دانش نور و فیزیولوژی و یا علم بررسی کارکارد سیستم عصبی است، این دانش جدید توانسته، پرده از اسرار مغز برداشته و پیچیدگی های آن را کشف نماید.

از دیدگاه دانش فیزیولوژی ، مغز یک سیستم رایانه ای فوق العاده پیشرفته است و همچون رایانه دارای قسمت های مختلفی می باشد. اگر مغز را دارای اقشار مختلفی بدانیم، یک قشر آن را قشر حسی تشکیل خواهد داد که هر قسمت ازقشر حسی به عضو معینی از بدن مرتبط است . اگر نحوه ارتباط قشر حسی یا بخش های مختلف را روی نقشه ای پیاده کنیم. آدمکی پدید خواهد آمد که آدمک حسی نامیده می شود. به طور مثال، اگر هرعضو از آدمک راتحریک کنیم، مغز آدمک حسی همانند مغز انسان واکنش نشان می دهد.


واکنش مغز آدمک حسی نسبت به وضو:

آنچه موجب تعجب و شگفتی دانشمندان نورو فیزیولوژی گردیده این است که اگرعمل وضوهمان طورکه ، انسان انجام می هد، روی آدمک حسی اجراء شود، آن اعضا بدن آدمی فقط حدود 20 درصد از سطح بدن را شامل می شوند ولی قسمت اعظم قشر حسی تحریک گردیده و واکنش نشان میدهد.

بعبارت دیگر، می توان از این واکنش معادله زیر با بدست آورد:


مرطوب کردن تمام بدن= مرطوب کردن ( دست و صورت و پاها)

نتایج بدست آمده از این تحقیقات این مطالب را متذکر می گردد که ، وضو وسیله ای برای هوشیاری انسان است و شاید یکی از حکمتهای وجوب وضو برای نمازگزار، هوشیاری حاصل از آن باشد

یا علی مددمنبع:
http://www.nabie-amin.mihanblog.comنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 15 دی 1388 :: نویسنده : صفدر

نماز در آینه مادیون

 

 

نظافت و بهداشت:

ـ نماز با ركوع و سجده امراض عضلانی و عصبی را آرامش می‌دهد.

ـ ركوع نماز در تقویت عضلات دیواره شكم مفید است و به كار معده نیز كمك می‌كند.

ـ سجده باعث رانده شدن هوا از میان معده به دهان شده و دشواری‌های هضم و انعكاسات قلب را برطرف می‌كند.

یكی از اساتید دانشكده پزشكی دانشكده اسكندریه قاهره ،رساله پایان نامه دكترای خود را به بررسی تأثیر شگفت انگیز نماز ،در پیش‌گیری از بیماری‌های عضلانی ، از جمله بیماری فراخی رگ‌های پا، اختصاص  داده و كتابی در این رابطه نیز به چاپ رسانده است.

یك پزشك متخصص در مورد فوائد وضو می‌گوید:« قبض و بسطی كه رگ‌های جلدی در قالب جریان آب در وضو بر آنها تحمیل می‌شود،موجب ازدیاد حركت قلب و نشاط مبادلات جسمی می‌شودو حركات تنفسی ، جذب اكسیژن و دفع كربن را آسان می‌كند و سبب تمدد اعصاب می‌شود.

دكتر گوستاولوبون در كتاب تاریخ تمدن می‌گوید:احكامی كه در قرآن آمده‌است مانند وضو،غسل،تحریم مشروبات الكلی و برتری غذای نباتی بر حیوانی، بسیار حكیمانه و برای بهداشت مفید است.

 

نظم و انضباط:

به موارد زیر توجه كنید:

ـ برنامه ریزی:

اوقات پنج‌گانه نماز در طول روز ، زندگی بشر را به نوعی بخش‌بخش و در عین حال طبقه‌بندی می‌كند. مسلمانان در صدر اسلام،به‌كمك اوقات شرعی،روز خود را تقسیم‌بندی و برنامه‌ریزی می‌كردند.شاید آن‌وقت مسلمانان ارزش این برنامه‌ریزی واوقات را نمی‌دانستند،اما امروزه همه می‌دانند كه این طبقه‌بندی اوقات چقدر می‌تواند در صرفه‌جوئی وقت كمك كند.

 ـ هارمونیك نماز:

آداب و احكام ظریف نماز موجب شده است بخش‌های مختلف آن طوری كنار هم چیده شوندكه نظم و هارمونیك زیبایی پدید آید و رعایت این احكام ، ناخودآگاه در طولانی‌مدت پذیرش انضباط و برنامه‌ریزی را در زندگی آسان و روح نظم را در انسان تقویت می‌كند.

شهید مطهری(ره) می‌گوید: «عبادت كه می‌خواهی بكنی یك وقت مشخصی دارد و دقیقه‌اش هم حساب می‌شود... انضباط و وقت را باید بشناسی و جز در وقت خودش در وقت دیگر نباید نماز بخوانی.»

گفته می‌شود در زمان حضور امام خمینی(ره) ـ‌ این پرورش یافته مكتب نمازـ در فرانسه ، پلیس‌های پاریس ساعت خود را به‌كمك رفت و آمد ایشان تنظیم می‌كردند.

 

 

پرورش تمركز ذهن:

 

امروزه بر اثر فشارهای روانی كه از محیط بیرون بر افراد تحمیل می‌شود،یكی از مشكلاتی كه برای قوای فكری انسان‌ها، به‌وجود آمده ، عدم تمركز ذهن است.و در این بین روش‌های تمركز ذهن بازار خوبی پیدا كرده‌ است.مربیان روش‌های یوگایی، TM، همه و همه با هزینه های هنگفتی كه از خواهندگان می‌گیرند،سعی در پرورش تمركز ذهن افراد دارند.

 و در اهمیت تمركز ذهن كار به آنجا می‌رسد كه دكتر ویلیام مولتون روانشناس برجسته غربی در این‌باره می‌گوید:« فرق بین نوابغ و افراد عادی در امكان تمركز ذهن و قوای عقلانی است نه در توان‌مندی و سایر صفات فكری.»

اما نماز :

یكی از مهترین دستوراتی كه در طول نماز توصیه می‌شود، پرهیز از هر كاری‌ است كه موجب پراكندگی ذهن وعدم تمركز مثل فكرهای پراكنده ، ایستادن مقابل آئینه،تصویر،تابلو،... می‌باشد. حال اگر انسان با تمام نیرو ، ذهن خود را در مسیری واحد یعنی معنویت سوق دهد، تمامی آثار و نتایج تمركز ذهن به‌دست ‌آمده و در واقع بی‌آنكه نمازگزار چنین تصمیمی داشته باشد ، نماز خواندن بر فكر او اثرات مثبت خود را می‌گذارد.

و نهایتاً اینكه خاصیت نماز روزانه در 5 نوبت این است كه فكر را در مدار تمركز قرار داده و تمركز ذهن را پرورش می‌دهد.

و ما به‌ خود و به دین خود می‌بالیم؛ به دینی كه 14 قرن پیش زمانی كه مردم آن‌زمان حتی تصور روشنی از قوای فكری انسان  نداشتند، امروزه علم روز از اسرار احكامش یكی پس از دیگری پرده برداری می‌كند.

 

معالجه امراض روحی و روانی:

 

یكی از معضلات بزرگی كه به دلیل بی‌توجهی به ابعاد روحی روانی شخصیت انسان و دوری از فضایل اخلاقی و معنوی، دست به گریبان بشر امروز شده‌‌است، ابتلای بسیاری از مردم دنیا به بیماری‌های روانی است.

بیش از 50 درصد تخت‌های بیمارستان‌های امریكا ، اختصاص به بیماران روانی دارد.

باتوجه به یافته‌های پزشكان منشأ هر یك از این بیماری‌ها در ابتدا یك رذیله اخلاقی مثل حسد، تكبر،حرص،طمع،ترس،گوشه‌گیری و... بوده است واین رذایل در فرد درطی چند سال آرام آرام رشد كرده ونهایتاً به‌صورت یك بیماری درمی‌آید.

اسلام عزیز راه‌ پیشگیری از این بیماریها را ذیل دستوراتی كه وضع كرده است، بیان فرموده تا با رعایت این فرامین،جسمی سالم و روحی شاداب داشته باشیم(مثل مبارزه با رذائل اخلاقی كه در صدر دستورات دینی ما قرار دارد.)

یكی از این دستورات نماز و نیایش است.شاید تعجب كنید و باخود بگوئید واقعاً چه ارتباطی میان نماز و معالجه امراض روحی وجود دارد؟

دكتر ویلیام جیمز ـ یكی از روان‌شناسان بزرگ غربی  ـ كتاب معروفی درهمین موضوع دارد با عنوان «دین و روان»كه در آن كتاب می‌نویسد: «باید دعا و راز و نیاز را در معالجه بیماران یكی از وسائل مؤثر دانست و... اگر نیروئی برای تحمل پیش‌آمدها لازم باشد ، در اثر دعا و نماز به‌دست می‌آید.» اینجاست كه به خود می‌بالیم كه مقتدا و رهبری داریم كه قرنها پیش پرده ازاین حقیقت علمی برداشته و می‌فرماید:

 «ذِكرواللهَ دِواءُ اعلال النفوس»یاد خدا دارویی برای بیماری‌های روح است.

 

نماز ، جرم و جنایت:

 

آیا تاكنون به آمار و ارقام جرم و جنایت در غرب به‌خصوص در خانه كدخدای‌دهكده‌جهانی! توجه كرده‌اید؟

آیا می‌دانید 75 درصد دبیرستانی‌های امریكا مواد مخدر مصرف می‌كنند؟

شما گمان می‌كنید علت این همه فساد و فحشا در این كشورها با آن همه امكانات پلیسی و مراقبت‌های امنیتیشان چیست؟

آیا گمان نمی‌كنید بین این همه جرم و جنایت در غرب و این دین‌گریزی و معنویت‌ستیزی ارتباط معناداری وجود داشته باشد؟

هنری لنك، روالنشناس معروف انگلیسی،پس از تحقیقات گسترده بالینی كه بر روی بیش از ده هزار انسان افسرده مجرم و تبهكار انجام داده است، انگار در جواب همین سوال می‌گوید:«اینك اهمیت اعتقاد دینی را در زندگی انسان درك می‌كنم و از میان تمام آزمایشات این نتیجه مهم را یافته‌ام  كه هر كس به دین و اعتقاد دینی گردن بسپارد،یا با عبادتكده‌ای در ارتباط باشد، از شخصیت انسانی بالاتری برخوردار خواهد بود و در مقایسه با آن كسی كه ایمان ندارد و با عبادتی در تماس نیست،كرامت خاصی دارد.»

یونك ـ روان‌شناس معروف معاصرـ می‌گوید: «من صدها بیمار را معالجه كرده‌ام و ازمیان تمام بیماران من یكی پیدا نشد كه مشكل روانی‌اش مربوط به پیدا كردن عقیده دینی در زندگی نباشد؛ با اطمینان خاطر می‌گویم اینان به‌ این علت مریض شده بودند كه عقیدة مذهبی خود را باز نیافتند، و واقعاً درمان هم نشدند.»

و بیچاره آنانی‌كه همة آمال و آرزوهایش را در غرب می‌بیند و آن‌جا را بهشت موعودی می‌پندارد كه پاسخ‌گوی تمام نیازها و خواسته‌هایشان است. بگذریم، این سخن باشد برای وقتی دگر.

اما در آخر باید خاطرنشان كرد كه امروزه همةدانشمندان و مصلحان غرب و شرق به آثار ویران‌كنندة حذف دین از زندگی پی برده‌اند و نمونه‌های بالا مشتی ‌است از خروار دانشمندانی كه به ضرورت حضور و تقویت دین در جامعه پی برده‌اند. و جالب این‌جاست كه این یافته‌ها  و گفته‌ها در غرب یعنی كشورهای مسیحی نشین است با آن دین ناقص و تحریف شده كلیسا زده‌ای كه ارتباط انسان با خدا را فقط در هفته‌ای یك‌ روز كلیسا رفتن می‌شناسد؛ حال‌اگر همین دانشمندان روزی بیایند و به‌ درستی اسلام را بفهمند، نماز را و ارتباط واقعی بنده با خدا را بشناسند تازه آن‌وقت است كه پرچم اسلام برفراز برج‌ها و كلیساها و ... برافراشته خواهد شد.منبع:
http://www.nabie-amin.mihanblog.comنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
  شما نیز در شناسایی آشوبگران مخملی فتنه سبز اموی به سربازان امام زمان یاری رسانید ، جهت مشاهده عكس ها كلیك كنید

گروه اول         گروه دوم

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، آیت الله سید احمد علم‌الهدی امام جمعه مردم مشهد در جمع عاشورائیان تهران طی سخنانی مقام ولایت فقیه را یكی از محوری‌ترین نظام ارزشی كشورمان دانست و گفت: ایثارگری و دلاوری‌های شما مردم دلاور مهر نومیدی و یاسی است كه برای همیشه بر دل‌ها و مغزهای نابه‌كار ضد این نظام و ضد این انقلاب بر سراسر كره زمین می‌زند.
وی افزود: اجتماع باشكوه امروز شما مردم كه كیفیتی زاید الوصف دارد تداعی كننده بنیان مرصوص جریان حاكمیت الله و حاكمیت ولایت بر این جامعه شماست و نوید این حقیقت را به دنیا اعلام می‌كند كه این پایداری در ثبت حمایت از ولایت زمینه اصلی را مهیا ساخته تا صاحب اصلی از پشت پرده ظاهر شود و زمینه فرج ایشان را دقیقا آماده كند.


امام جمعه مردم مشهد همچنین تاكید كرد: امروز در برابر تمام كوشش‌ها و تلاش‌‌های شیطانی جریان‌های ناپاك داخلی و خارجی آخرین سخن و كلام از منطق شما مردم دقیقا باید اعلام شود؛ جریان واقعیت تجمع و اجتماع و حضور جریان‌های سیاسی بر عرصه امت اسلام در منطق قرآن نیز به دو جریان استناد دارد یعنی همه تجمعات و همه احزاب همه تشكل‌‌ها و جریان‌های سیاسی در بستر دو جریان حزب الله و حزب الشیطان قرار دارد.خداوند در قرآن هم جریان حزب الله را و هم جریان شیطان را مشخص كرده است.


وی با تفسیر برخی از آیات قرآن بر ولایت امر تاكید كرد و گفت: ولایت پذیری از امیرالمومنین امام علی امروز برای ما امكان پذیراست اما چگونه باید ولایت‌پذیر ایشان باشیم آیا این جز معنی ولایت فقیه زمان دارد. مگر ولایت‌ امیرالمومنین به ائمه تا امام زمان منتقل نشد؟ اجرای امامت امام زمان در میان ما مردمی كه دسترسی به امام زمان نداریم بر حسب توضیح و نامه شریف خود ایشان ولی فقیه و مجتهد جامع‌الشرایط است. وی افزود: اگر كسی امروز ولی فقیه را پذیرا نباشد ولایت امام زمان را پذیرا نیست. اصل ولایت فقیه همان اصل امامت است و مخالفت با اصل ولایت فقیه مخالفت با اصل امامت است.
عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح كرد: مجلس خبرگان رهبری 20 سال پیش با 80 درصد آرا مقام معظم رهبری را انتخاب كردند اما در آخرین اجلاس خبرگان كه چند ماه قبل برگزار شد تمام خبرگان 80 و چند مجتهد عادل و نماینده مردم 100 درصد رای دادند كه روی كره زمین گزینه و مصداقی جز حضرت آیت الله خامنه‌ای وجود ندارد.


آیت‌الله علم‌الهدی در ادامه سخنان خود در جمع عاشورائیان تهران اظهار داشت: امروز در زمین بر حسب اعلام خداوند در آیه 53 سوره مائده حزب الله كسی است كه ولایت ولی امر مسلمین را پذیرفته باشد و حزب شیطان كسانی هستند كه شیطان از پشت سر آنها را هدایت كند و هر طرف كه می‌خواهد ببرد و امام فرمود كه شیطان بزرگ امروز آمریكا است و كسانی كه به فرمان آمریكا گوش دهند حزب‌ شیطان هستند.
وی افزود: كسانی كه دشمنی با خدا و رسول خدا می‌كنند از حزب شیطان هستند و دشمنی با رسول خدا امروز دشمنی با مظهر رسول خدا یعنی ولی فقیه است زیرا ولی فقیه مظهر رسول‌الله است و هركس با او بجنگد از حزب شیطان است. با این معیار قرآن در جامعه ما هم حزب‌الله معلوم شد و هم حزب شیطان.


آیت‌الله علم‌الهدی در بخش دیگری از سخنان خود تاكید كرد: امروز ولایت‌پذیر رهبری حزب الله است و دشمن رهبری حزب شیطان است وجنگ حزب‌الله و حزب شیطان در عرصه امت ما ظهور و بروز پیدا كرده است و این جنگ جنگ قطعی و صریح است.
وی خطاب به شركت‌كنندگان در تجمع عاشورایی تهران گفت: شما امروز جمع شده‌اید تا تكلیف جبهه حزب‌الله در برابر حزب‌شیطان مشخص شود و من به سران فتنه اعلام می‌كنم كاری كه شما شروع كرده‌اید از بغی به محاربه رسیده است و كسانی كه بغی می‌كنند عذاب خدا به آنها خواهد رسید،‌ شما حركت خود را با بغی آغاز كردید یعنی مطالبه ناحق و مقام معظم رهبری شما را به حق دعوت كردند ولی همچنان بر طبل ابطال انتخابات كه ناحق بود كوبیدید.
وی ادامه داد: بقی شما بستر را آماده كرد تا جریان‌های كفر حركت خود را علیه نظام شروع كنند و در روز عاشورا بغی شما به محاربه انجامید. حركت روز عاشورا دقیقا محاربه بود و شرط محارب این است كه مسلحانه حركت كند.


عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه خاطرنشان كرد: فرمانده حرمت‌شكنی روز عاشورا منافقین بودند. زیرا شعارهایی كه آنان از روز 16 آذر در سایت‌‌های خود گذاشته بودند در روز عاشورا سرداده شد وعده‌ای هم سرباز منافقین در روز عاشورا شده‌بودند و هركس با منافقین اعلام همكاری كنند محارب و مهدورالدم است.
نماینده مجلس خبرگان رهبری در ادامه سخنان خود خطاب به سران فتنه تاكید كرد: این جمعیت میلیونی اعلام می‌كند از آنجا كه رهبری برای شما راه توبه را باز گذاشته‌اند، در یك ضرب الاجل كه باید دستگاه قضایی تعیین كند، شما باید توبه كرده و به دامن مردم و رهبری بازگردید و اگر این كار را نكنید محارب هستید و این مردم و نظام با شما به عنوان محارب برخورد می‌كنند.
این سخنان علم الهدی با شعارهای "منافق بی‌حیا اعدام باید گردد "، تجمع كنندگان همراه شد.


علم الهدی خطاب به مردم اظهار داشت: متولیان نظام و مسئولان وظیفه دارند كه اقتدار نظام را در عرصه‌های بین المللی حفظ كنند چرا كه ما نظام مقتدری داریم كه در روی كره زمین مقتدرترین نظام است و به همه تجهیزات و امكانات و توانمندی‌های نظامی و انتظامی مجهز است و میلیون‌ها انسان پشتیبان این نظام هستند.
وی با تاكید مجدد بر اینكه نظامی با این اقتدار بر روی كره زمین وجود ندارد، خاطر نشان كرد: مسئولان اقتدار نظام یعنی دستگاه های امنیتی، نظامی و قضایی مسئولند اقتدار این نظام و هیبت آن را حفظ كنند.


نماینده مجلس خبرگان در ادامه با بیان اینكه ولایت فقیه اصل محوری نظام جمهوری اسلامی است گفت: این مملكت زیر چكمه 40 هزار مستشار خارجی و در دست‌های رژیم ستم‌شاهی بوده است و این مردم با سینه‌های خشك به استقبال گلوله‌های داغ رفته و خون دادند تا ولایت فقیه را حاكم كنند، آن وقت یك مشت گوساله‌ و بزغاله به ولایت فقیه توهین كنند؟
علم الهدی افزود: امروز در انتهای فلات آفریقا، در لابه لای جنگل‌های آمازون و در اقصی نقاط جهان اگر یك مسلمان كه قلبش برای اسلام می‌تپد، بخواهد مظهری از فدائیان پیامبر در جنگ بدر و احد به یادآورد، منظره شما مردم در نظرش مجسم می‌شود.
وی خطاب به مردم ادامه داد: شما منزلت و مقام والایی دارید و با این وفاداری و فداكاری به موقعیتی رسیده‌اید كه امیرالمومنین علی (ع) به شما افتخار می‌كند و خطاب به شما می‌گوید اگر آن روز من تنها بودم و دستم را بستند و عزیزترین عزیزانم را در مقابل چشمم كتك زدند، امروز این همه فدایی و ایثارگر در راه من وجود دارد.
این سخنان علم الهدی با شعارهای "ما اهل كوفه نیستیم علی تنها بماند "، همراه شد.


این نماینده مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: از امیر المومنین علی (ع) و زهرا (س) آن روز یك نواده باقی مانده و سایه‌اش بر سر ما افتاد و ما می‌گوییم كه یا رسول الله این مردم این نواده باقی مانده علی (ع) و زهرا (س) را اینگونه روی دست گرفتند و خون خود را به او تقدیم می‌كنند.
این سخنان علم الهدی نیز با شعارهای "خونی كه در رگ ماست هدیه به رهبر ماست "، همراه شد.
علم الهدی در ادامه سخنان خود خطاب به مردم حاضر با تاكید بر اینكه شما باید بدانید جنگ، جنگ نرم است و جنگ نرم فضای كشور ما را گرفته است تاكید كرد: سربازان جبهه دفاع در برابر جنگ نرم، شما برادران و خواهران هستید لذا باید جنگ را جدی بگیرید و تهاجم دشمن را قطعی بدانید و خود دشمن را هدف قرار دهید.
وی با تاكید بر اینكه نباید انفعالی برخورد كنیم، تصریح كرد: درست نیست كه مزدور ناپاك جیره خوار دشمن دست به جنایت سخیف بزند و ما انفعالی برخورد كنیم، بلكه بایستی ابتكار عمل دست خودمان باشد و اینگونه نباشد كه یك عده دست به عثمان كشی زده و موج سواری كنند.
این نماینده مجلس خبرگان با بیان اینكه افرادی كه در برابر نظام و ولایت ایستادند منفور و مطرود همه هستند، خاطرنشان كرد: این افراد با هر سابقه، ژست و قیافه‌ای از نظر مردم ناپاك‌ترین و منفورترین‌ اند اما اگر شعارهای شما متوجه اشخاص شود، شخصیت شما و شعارتان را پایین می‌آورد بنابراین باید در شعارها اشخاص را رها كنیم چرا كه جنگ ما در دنیا با ضد ولایت فقیه و استكبار است و بایستی جبهه را فراموش نكنیم.


پس از این سخنان علم الهدی، مردم یكپارچه شعار "مرگ بر ضد ولایت فقیه "، سر دادند.
علم الهدی در ادامه به ذكر خاطره‌ای از امام راحل پرداخت و گفت: روزی در محضر مقدس امام (ره) نشسته بودیم و ایشان با جمعی از علما مشغول صحبت بودند. یك عده‌ای از بسیجیان در داخل حسینیه جماران حضور پیدا كرده بودند تا امام را زیارت كنند و سپس به جبهه‌ها بروند. این جلسه امام (ره) با علما مقداری طول كشید و بسیجیان منتظر ماندند و در این بین شعارهایی با مضمون انتظار ورود امام به حسین جماران سر دادند. صدای شعار كه بلند شد احساس كردیم امام منقلب شدند. امام راحل به قدری قوی بودند كه یا احساساتی نمی‌شدند و یا كسی نمی‌توانست ژست احساساتی شدن امام را درك كند اما امام راحل در این موقع صورتشان برافروخته شد و ساكت شدند و بعد از مدتی امام (ره) سرشان را بلند كردند و گفتند اگر 10 تا از اینها خدمت امیر المومنین (ع) بودند حق علی (ع) را نمی‌گرفتند. اگر بعد از شهادت یاران امام حسین (ع) 100 تا از اینها بودند امام حسین (ع) با این وضعیت به شهادت نمی‌رسیدند.


این نماینده مجلس خبرگان خطاب به بنیانگذار كبیر انقلاب اسلامی گفت: ای امام بزرگوار شما 20 سال است كه از بین ما رفتید اما نفوذ و معنویت و قدرت تربیتی شما در نسل این امت كه بسیاری از جوان‌ها شما را از نزدیك ندیده و از طریق صدا و سیما شما را درك كرده‌اند، میلیون‌ها انسان را در راه حمایت از ارزشی ترین اندیشه شما كه ولایت فقیه است اینچنین به میدان آورده و این فداكاری‌ها و وفاداری‌ها و قهرمانی‌ها از سر نفوس معنوی شما در دل امت است.
علم الهدی ادامه داد: این نفوس معنوی امام خمینی راحل است كه دژ اسلام را در برابر كفر و دژ حزب الله در برابر حزب شیطان این طور قوی ساخته است.
وی افزود: اما دل‌ها می‌سوزد از اینكه مردم در سایه‌ پر بركت مقام معظم رهبری از تبار امام حسین (ع) این طور دفاع می‌كنند اما وقتی ابی عبدالله (ع) نوای هل من ناصر ینصرنی سر می‌دهد به صورت مبارك ایشان سنگ می‌‌زنند.
این نماینده مجلس خبرگان در انتهای سخنان خود گفت: خدایا به مظلومیت ابا عبدالله این مردم به پا خواسته از مرد و زن با شهدای كربلا و سپاه سید الشهداء در سرزمین عاشورا ملحق و محشور بفرما. این وفاداری امت را در دفتر مرسوس مولایمان امام زمان (عج) به عنوان فداكارترین سربازان ثبت و ضبط بفرما.

 منبع:
http://14dar.mihanblog.comنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
 

 

روزنامه كیهان نوشت:

گفت: موسوی در بیانیه خود ادعا كرده كه اهانت كنندگان به عاشورای حسینی(ع) «مردم خداجوی»! بوده اند!

گفتم: یعنی مردم خداجوی باید دشمن امام حسین علیه السلام باشند؟!

گفت: ادعا كرده كه برخورد تحریك آمیز مردم باعث شده كه آنها علیه عاشورا شعار بدهند!

گفتم: مردم كه در مراسم عزاداری و سینه زنی بودند و اگر در محل حضور داشتند، دمار از روزگار یزیدیان درمی آوردند و تازه از این گذشته، كدام انسان خداجوی را می توان یافت كه وقتی با كسی دعوایش می شود به امام حسین(ع) اهانت كند؟!

گفت: موسوی با همین ادعا به وضوح اعتراف كرده است كه طرف مقابل آشوبگران مردم عاشورایی و حسینی بوده اند و آشوبگران به همین دلیل برای مقابله با مردم علیه امام حسین(ع) شعار داده اند.

گفتم: اگر سران فتنه و اراذل و اوباش اجاره ای آنها دشمن امام حسین(ع) نبودند كه به ساحت مقدس آن بزرگوار اهانت نمی كردند.

گفت: چه عرض كنم؟! بعضی ها را بگو كه با هزار كیلو چسب و سریش می خواهند سران فتنه را تبرئه كنند!

گفتم: دزدی وارد خانه ای شده بود و صاحبخانه كه بیدار بود او را دستگیر كرده و پرسید اینجا چه می كنی؟ گفت؛ «باد» مرا بلند كرده بود و من در میان زمین و آسمان دستم را به درخت خانه شما گرفتم كه وسط حیاط افتادم! صاحبخانه پرسید؛ اثاث خانه را برای چه جمع كرده ای؟ دزد پاسخ داد؛ از قبل جمع شده بود! و صاحبخانه كه از پرت و پلا گویی او به تنگ آمده بود پرسید به فرض كه باد تو را به اینجا آورده باشد، در طبقه سوم چه می كنی؟ و دزد قیافه حق به جانبی گرفته و گفت؛ اتفاقاً خودم هم در همین فكر بودم كه شما از راه رسیدید!

 منبع:
http://14dar.mihanblog.comنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 7 دی 1388 :: نویسنده : صفدر

بسم رب الشهدا و الصدیقین

بسم رب الحسین

بسم رب العباس

رهبرا ، دسته گل فاطمه ، عشق مهدی ،‌ بروایت حقی كه حسین (ع) یادمان داد كه " انی سلم لمن سالمكم و حرب لمن حاربكم " عشقمان ، ای حسین زمان  ،‌ عاشقانت و دشمنمان  ‌، دشمنان توست ،عشق من  ، مولای من ، آقای من ، حسین زمان ، بحق لبهای عطشان حسین ، بحق ناله های زینب كبری ، بحق علی اصغر 6 ماهه حسین كه ناجوانمردانه در آغوش پدر طعم شهادت چشید ، تا آخرین قطره خون ، تا آخرین ذره جان ، پشت و پناه تو خواهیم بود و داغ تنها ماندن و شهادتت را بر دل كفار خواهیم نشاند . دنیا بداند كه ما زنده و بیداریم ، ما الگوی حجاب زنانمان از زهرا (س) است ، از رقیه دختر 3 ساله حسین است كه بزگترین شكایتش در دیدار با پدر بی حرمتی خاندان یزید به حجاب اوست و می گوید پدر حجاب مرا از سرم كشیدند  ، ما پاسداری و حمایت  از حریم ولایت را از حضرت عباس داریم كه به آب می رسد اما لبهای عطشانش را به آب نمی زند ، ما درس آزادگی از حر گرفته ایم ، ما درس پایداری از زینب گرفته ایم .

شنیده ایم كه فردی ابله ،  در مشهد سخنی سخیف رانده كه : اگر سپاه و بسیج پشتیبان ولایتند ، نخبگان و دانشگاهیان طرفدار او و همانند اویند ، به او می گوییم ، نخبگی در نظر تو چیست ، كه اینچنین بی پروا خود و یارانت را نخبه و دیگران را بی فضل و دانش می دانی و اینهمه  سخن مفت به زبان می رانی ، آیا اینهمه دانشجویان و نخبگان عاشق ولایت را نمی بینی ؟

یا اینكه دانشجویان و نخبگان ذهن كوچكت را ، قشر كوچك غربزده و گمراه طرفدار آمریكا و منافقین و ضد انقلاب در برگرفته  و دیگر چشمانت نمی بیند ، گوشهایت نمی شنود و نمی فهمی ، و نمی خواهی كه بفهمی و ببینی و بدانی و نخبگان حقیقی چون چمران را بشناسی ، چرا كه در خیال تو نخبگی در مال مردم خوری و آب به آسیاب دشمن ریختن است ، نخبگی به دشمنی با ولایت است نخبگی به تاراج  بیت المال و در دام عدالت اسیر نشدن است  ، نخبگی به پایمال كردن خون شهدا و ابراز ارادت به دشمن است  ، برای تو و امثال تو بالاترین استدلال ها هم اثر ساز نیست چرا كه بی مدرك  كافی لب به یاوه می گشایید و حرف از تجاوز در  زندان و تقلب در انتخابات و غیره می زنید دختر بیچاره را می كشید و گردن انقلاب می اندازید و بحق كه سرافرازی در فتنه های آخر الزمان مرد می خواهد و شهادت در راه خدا در اینهنگام اجری به مراتب بالاتر از نبرد در جبهه دارد .

آزادی یعنی خفه شدن دیگران و سخنرانی آنان ، حاكمیت رای اقلیت بر اكثریت ( همانطور كه اكنون در بحرین و یمن اقلیت سنی بر اكثریت شیعه حكومت می كنند ، همانطور كه یك حق وتوی آمریكا با رای تمامی كشورهای دنیا برابری می كنند ، یعنی حكومت جنگل )،  گسترش فساد و فحشا ، چرا كه برخی از آنان پیرو مكتب انجمن حجتیه اند و بهمین جهت در نزد اربابانشان عزیز و آبرومندند.

قساوت آنان اینگونه است كه همانند حرمله كه گلوی علی اصغر 6 ماهه حسین را شكافت ، دوستان اسرائیلیشان ، قلب كوچك محمد هنیه 6 ساله فلسطینی را نشانه می گیرد و پدر را در داغ پسر می گذارند ، بر سر مردم دنیا بمب فسفری می اندازند و هیچ كسی هم بر آنان خرده نمی گیرد و اگر كسی لب به شكایت بگشاید او را دشمن بشریت و منكر هلوكاست می نامند ( بمبهای فسفری در ارتفاع بالا منفجر می شود و مشاهده آن از دور بسیار زیبا و شبیه آتش بازی است اما بسیار بسیار سوزنده و مخرب است ، فسفر سفید ماده ای است هواسوز که وقتی در معرض هوا قرار میگیرد شروع به سوختن میکند و دود سفیدی هم دارد . این ماده با آب خاموش نمیشود و همچنان در آب میسوزد ! اگر روی اعضای بدن کسی بیفتد تا عمق بدن وی را میسوزد و خاموش نمیشود و حتی استخوان هم مسوزاند ! همچنین جزء رده تسلیحات کشتار جمعی WMD یا WEAPON OF MASS DESTRUCTION قرار میگیرد.ضمن اینكه دود تقریبا سمی ای هم داره و ایجاد مشكلات حاد تنفسی در حد خفگی یا سوختن ریه ها میكنه .اگر قربانی شانس بیاره و مواد روی سر و یا سینه هاش بریزه خیلی زود فاتحه رو می خونه(کمتر از 2 ثانیه) و می ره اون دنیا ولی اگر رو پاهاش یا دست هاش ریخته باشه اونقدر می سوزه که خونش به جوش بیاد و هنگام برگشتن به قلب اول تمامی اندام های نزدیک به خودش رو می سوزونه تا به قلب برسه . شاید بهترین دفاع در برابر آنان پناه بردن به داخل خانه هاست و اما امان از دشمنی با بشریت كه به اینجا ختم نمی شود ، این فسفر سفید وقتی سرد می شود و روی پشت بام ها می ریزد به صورت بلورهای زیبایی در می آید كه برای كودكان بسیار جذاب و زیباست و حس كنجكاوری آنا را تحریك می كند ، كودكان این كریستالهای زیبا را بر می دارند و برخی از كوچكترها آنها را به دهان خود می برند ، فكر كنم نتیجه را دیده اید ، و دیده اید برخی اطفال فلسطینی چطور سوخته و جزغاله شده بودند ،‌این قبیل مواد را این حامیان دروغین حقوق بشر كه صداشون تو دنیا گوش همه را كر كرده بكار می برند و هیچكسی هم در مقابلشون نمی ایستد و اینها خود را در جهان موافعین  آزادی  می نامند ) . اینان در روز قدس در اهانت و دهن كجی ای آَشكار به اسلام نماز جمعه به صورت مختلط می خوانند و در ملاء عام روزه خواری می كنند ، به مساجد حمله می كنند ،‌حرمت شكنی می كنند و بار دیگر ، امروز در ظهر عاشورای حسینی  سوت و كف زنان ، شعار بر ضد اسلام  و قرآن سر می دهند و به كاروان های عزادار حسین(ع)  حمله می كنند. حق هم دارند ، چرا كه درسشان را از مكتب  آقایشان رضاقلدر  ملقب به رضا شاه گرفته اند ، هم او كه چادر از سر زنان می كشید، هم او كه مسجد كرمان را به آتش كشید ، هم او كه افزایش فساد و فحشا را رمز پیروزی و ماندگاری خویش می دانست ، هم او كه دشمن مكتب حسین(ع) بود و اسلام و احكامش را متعلق به 1400 سال پیش و عقب مانده می دانست  و دوست داشت شمع روشنی بخش پیامبراكرم(ص) و اهل بیت او  را خاموش كند .

 و چه بسیار خیال باطلی كرده بود و چرا كه مكتب عاشورا خاموش شدنی نیست ، و این یزید و یزدیان هستند كه همیشه باطل و نابود شدنی هستند .و البته خدا در قرآن كریم می فرماید :

 بسم الله الرحمن الرحیم * انا اعطیناک الکوثر(1) فصل لربک و انحر(1) ان شانئک هو الابتر(3)

و بحق        رهبر ما خامنه ای كوثر است ، دشمن او  هر كه كه هست ابتر است

و بحق كه چه زیبا امام  ما گفت كه پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به انقلاب شما آسیبی نرسد .

و براستی سكوت هر مسلمان ، خیانت است به قرآن.

لعنت خدا بر یزید ، لعنت خدا بر شمر ، لعنت خدا بر كسانی كه دل پسر فاطمه را خون می كنند .

اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له علی ذلك اللهم العنهم جمیعا .

 بخدا چه زیبا انقلابی عاشورایی داریم كه عاشورا در آن لحظه ای به فراموشی سپرده نمی شود و همیشه زنده است و بخدا كه این قبیل حركات مذبوحانه قلیل فریب خوردگان بیگانه ،ذره ای از معرفت و ارادت ما به مقام عظمای ولایت كم نمی كند و  برای ما باعث تفكر و تعمق در چرایی و چگونگی واقعه عظیم عاشورا و بیداری و زنده دلی بیشتر است و پایه های عقیدتیمان را محكمتر و استوارتر می گرداند .  

و اما این بیچاره ها  گمان می كنند كه امروز هم می توانند بر حسین زمان پیروز شوند ، اینان گمان می كنند با این یاوه گویی ها و این قبیل حركات و بخاطر پشتوانه های توخالی آنان ،‌ما به مانند اهل كوفه حسین را تنها می گذاریم ، هیهات ، هیهات ،‌هیهات ،‌كه هرچه داریم از جان و مال و ...  را فدایش خواهیم كرد و هرگز ، هرگز ،‌ هرگز ،‌اینبار دیگر حسین تنها نخواهد ماند و اینجا كوفه نیست ، اینان آرزوی بردن سر حسین را به دربار یزید و گرفتن پاداش ملك ری را به گور خواهند برد ،زهی خیال باطل. اینبار علی تنها نمی ماند ، علی خانه نشین نمی ماند . امروز حسین است كه پیروز می گردد و این یزدیان احساس خطر كرده از ظهور مهدی زهرا  كه برای فرار به جلو و جلوگیری از سیطره حكومت حق هر روز به فكر توطئه ای نو در عراق و لبنان و یمن و افغانستان و فلسطین و سایر نقاط جهان بر ضد اسلام ناب محمدی هسنتد، خواب دیده اند و غلط تصور كرده اند و انشاء الله ، به كوری چشمشان ،  رهبرما سید علی حسینی خامنه ای (حفظه الله تعالی ) پرچم این كشور اسلامی را فقط به حجت حق حضرت مهدی زهرا ارواحنا لتراب مقدمه الفداه تحویل خواهد داد و با انقلاب جهانی مهدی (ع) دیگر جایی برای منافقان و دشمنان قسم خورده اسلام در جهان باقی نخواهد ماند. و ای گروه فتنه گران ، فریاد از زمانی كه  رهبر ما ، حكم الهی جهاد حق  علیه باطل را بدهد كه در آنروز بد گورستانی از پیش برای خود آماده كرده اید.

اللهم الرزقنا توفیق الطاعة و بعد المعصیة و صدق النیة و عرفان الحرمة ، و أکرمنا بالهدی و الاستقامة ،‌اللهم عجل لولیك الفرج و العافیة و النصر وجعلنا من خیر انصاره و اعوانه و المستشهدین بین یدیه ،اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم والنصر من نصره ، والخذل من خذله ، اللهم ارزقنی توفیق الشهادة فی سبیلك

 منبع:
http://14dar.mihanblog.comنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 4 دی 1388 :: نویسنده : صفدر
....

منبع:
http://asrentezar.mihanblog.comنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 2 )    1   2   
درباره وبلاگ

بسم الله الرحمن الرحیم


«إن هذا القرآن یهدی للتی هی أقوم و یبشرالمؤمنین الذین یعملون الصالحات أن لهم أجرا كبیرا»

مدیر وبلاگ : صفدر
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو